ပြည်ပသတင်းများ

စားသောက်ကုန်တင်သွင်းမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် စံချိန် စံညွှန်းများ

အီးယူ၏ အစားအစာလုံခြုံစိတ်ချမှုဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များ

ဂျာမနီနိုင်ငံသည် အီးယူအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်နှင့်အညီ စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များ၊ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် တိရစ္ဆာန်အစားအစာများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တင်သွင်း တင်ပို့ ခြင်းတို့အတွက် လုံခြုံစိတ်ချမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းဥပဒေများ၊စံချိန်စံညွှန်းများကို အီးယူမှ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသည်။ အီးယူ၏  အစားအစာလုံခြုံစိတ်ချမှု မူဝါဒ(EU food safety policy)အရ အစားအစာသန့်ရှင်းမှု(Food hygiene )၊ တိရစ္ဆာန် ကျန်းမာ ရေး (Animal health  )၊ အပင်ကျန်းမာရေး (Plant health )၊ ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ဓါတ်ကြွင်းပါဝင်မှု (Contaminants and residues) များပေါ်တွင် အဓိကကာကွယ် ဆောင်ရွက် ခြင်းပြုပါသည်။ အီးယူ၏  အစားအစာလုံခြုံစိတ်ချမှုဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့က အီးယူ၏ စံချိန် စံညွှန်းများအရ လေ့လာမှုများနှင့်အကြံဉာဏ်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ထို့ပြင် အီးယူအနေဖြင့်  Rapid Alert System for Food and Feed. (RASFF) စနစ်ကို တည်ထောင်၍ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ များသို့ ဝင်ရောက်လာသည့် စားသောက်ကုန်စည်များတွင် သတ်မှတ်စည်းမျဉ်းနှင့် မကိုက်ညီ သည့် အချက်များပါရှိပါက သက်ဆိုင်ရာတင်ပို့သည့်နိုင်ငံများနှင့် စားသုံးသူများသိရှိနိုင်ရန် သတိပေးအကြောင်းကြားသည့် သတင်းအချက်အလက်များအား တင်သွင်းသည့်နိုင်ငံ၊ ဘေး အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင် သည့်တွေ့ရှိချက်၊ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည့် အဆင့် အတန်း စသည်တို့ကို RASFF consumers’ portal  တွင် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဖော်ပြပေးလေ့ ရှိပါသည်။

အီးယူ၏ စားသောက်ကုန်လုံခြုံစိတ်ချမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းဥပဒေများတွင် စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များသည် ပထမဦးစားပေးအနေဖြင့်သတ်မှတ်ထားပြီး အီးယူ၏ စိုက် ပျိုးရေးနှင့် စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ ဥပဒေများအားလုံးသည် ကျန်းမာ ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပိုင်းက အရေးကြီးအဆင့်တွင်ထားရှိပြီး အပင်နှင့်တိရစ္ဆာန် ကျန်း မာရေးပိုင်းကိုလည်း အရေးပါမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အပင်ပိုးမွှားရောဂါကာ ကွယ် ရေးဥပဒေချမှတ်မှုမျာ (Sanitary and Phytosanitary Legislation)ကို အီးယူအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံအားလုံးအတွင်း တစ်ပြေးညီဟန်ချက်ညီစေရန် ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီး အီးယူကော်မရှင်မှ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်မှုရှိ/မရှိ ပုံမှန်စာရင်း စစ်ဆေးမှုများ၊ စစ်ဆေးရေးမှူး များအတွက် လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးအစီအစဉ်များတို့ကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အနေဖြင့်လည်း သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများအတိုင်း နိုင်ငံအလိုက်လယ်သမားများမှ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သူအဆင့်ဆင့်ထိ Official Control System များချမှတ်ကာ လိုက်နာ အကောင် အထည်ဖော်ရန်တာဝန်ရှိပါသည်။ အီးယူ၏ အစားအစာဥပဒေ(EU Food Law )နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို  http://ec.europa.eu/food/safety_en တွင် လေ့လာနိုင်ပါ သည်။ ထို့ပြင် အီးယူသည် ကမ္ဘာ့တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း (OIE) နှင့်Codex Alimentarius Commission သို့မဟုတ် International Plant Protection Convention တို့၏စံချိန်စံညွှန်းများရေးဆွဲရာတွင်လည်း တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ အနေနှင့်အဆိုပါစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ် များကိုလည်း ပံ့ပိုး ကူညီပေးပါသည်။

အီးယူက ပြင်ပနိုင်ငံများမှ တင်သွင်းလာသော စားသောက်ကုန်နှင့်မွေးမြူရေးအစား အစာများအားလုံးကို နောက်ကြောင်းပြန်ခြေရာခံလိုက်နိုင်သည့် TRAde Control and Expert System(TRACES) အွန်လိုင်းစနစ်ကိုတည်ထောင်ထားရှိပါသည်။ ဤစနစ်အရ တင်ပို့မည့် နိုင်ငံ မှ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူက သင်္ဘောမတင်မီ TRACES မှတဆင့် လိုအပ်သည့် သက်သေခံ လက်မှတ်များကို တင်ပြနိုင်ပြီး တင်သွင်းမည့်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကြိုတင်စစ်ဆေးထိန်းချုပ်ခြင်း များ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့ပြင် ဘာသာစကား (၃၅) မျိုးဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည့် Interface စနစ် တစ်ခုကိုလည်းပြုလုပ်ထားရှိပြီး နိုင်ငံပေါင်း (၈၀) ခန့်မှ အသုံးပြုနေသူပေါင်း (၃၆၀၀၀) ကျော် ရှိကာ လစဉ်တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသခြင်းနှင့် အပင်ပိုးမွှားရောဂါဆိုင်ရာ သက်သေခံလက်မှတ်ပေါင်း (၅၀၀၀၀) ကျော်ကို ထုတ်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ TRACES နှင့် ပတ်သက်၍ http://ec.europa.eu / food/animals/traces_en    တွင် အသေးစိတ်လေ့လာနိုင်ပါ သည်။ အီးယူ ဧရိယာအတွင်း တိရစ္ဆာန်များသယ်ဆောင်ခြင်းအတွက် အီလက်ထရောနစ်ဒေတာအသုံးပြုစနစ်တွင်မှတ်တမ်း ထားရှိကာတရားဝင်ခြေရာခံကြည့်ခြင်း၊ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုချက်ခြင်းသိရှိဆောင် ရွက်နိုင်ခြင်း နှင့် ပြန့်ပွားမှုကိုကာကွယ်နိုင်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး EU Animal Disease Notification System စနစ်မှလည်း အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့်ရောဂါပိုးများသယ်ဆောင်မှုကို သိရှိဖော်ထုတ် နိုင်ရန် တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအကြား အရေးကြီး သတင်းအချက် အလက်ဖလှယ်ခြင်းများကို ၂၄ နာရီပတ်လုံးရရှိနိုင်ရန် ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးသည်။

အီးယူက အပင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်များကို ခေတ်မီတိုးတက် စေရေးလုပ်ဆောင်ထားရှိပြီး စည်းမျဉ်းအသစ်များချမှတ်၍ အပင်ရောဂါပိုးမွှားများ တိုက်ဖျက် ရေးလုပ်ငန်းများတွန်းအားပေးလုပ်ဆောင်ကာ အီးယူပြင်ပနိုင်ငံများမှ ဝင်ရောက်လာသည့် ကုန်ပစ္စည်းများတွင် ရောဂါပိုးမွှားများပါဝင်လာနိုင်မှုကို ကာကွယ်တားဆီးရန်လည်း ဖြစ်ပါ သည်။  EU Notification system for Plant Health Interceptions (EUROPHYT) သတင်း အချက် အလက်စနစ်ကို တည်ထောင်ထားရှိပြီး အပင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ အနေဖြင့် အပင်ပိုးမွှားရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် ဆွဒ်ဇာလန်နိုင်ငံအကြား သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်စီစဉ်ထား ရှိပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်များကို  http://ec.europa.eu/food/plant/docs/ phb_ho_ annual_report_2014_en.pdf တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

ဂျာမနီနိုင်ငံအတွင်းသတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ချက်များ

ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် အစားအစာဥပဒေကို ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ် (၁၆) ခုလုံးတွင် တစ်ပြေး ညီလိုက်နာစေရန် ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။ ဖက်ဒရယ်အစားအစာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ စားသုံးသူကာကွယ်ရေးနှင့်အစားအစာလုံခြုံစိတ်ချရေးရုံး(BVL) က အစား အစာစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းများအတွက် ကြီးကြပ်စစ် ဆေးရန် တာဝန်ရှိသည့်အေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ BVL သည် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးနှင့် အစား အစာလုံခြုံစိတ်ချရေးဆိုင်ရာဥပဒေများ အကောင်အထည်ဖော်ရန်စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း များချမှတ်သကဲ့သို့ အီးယူအစားအစာနှင့် တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးရုံးမှ ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်း စစ်ဆေးရေး လုပ်ငန်းများတွင်လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံအတွက် RASFF စနစ်အကောင်ထည်ဖော်ခြင်းနှင့် စားသောက်ကုန်များရှိ ဓာတုဓာတ်ကြွင်းများစစ်ဆေးခြင်းတို့ အတွက်လည်း တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပါသည်။ အီးယူဧရိယာအတွင်း ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ကြွင်း ပါဝင်မှု အများဆုံးခွင့်ပြုသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ဂျာမနီနိုင်ငံကလက်ခံဆောင်ရွက်ပြီး EU database အချက်အလက်များအား http://ec.europa.eu/food/plant/ protection/ pesticides/database_pesticide_en.htm တွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ အစားအစာများတွင် မသန့်ရှင်းသောအရာများ (contaminants) ပါဝင်မှုအတွက် ဂျာမနီနိုင်ငံသည် အီးယူမှချမှတ် ထားသောစည်းမျဉ်းများ (1881/2006) အပြင် aflatoxins, ochratoxin A, nitrate, halogenated solvents စသည်တို့ပါဝင်မှုအတွက် အများဆုံးလက်ခံနိုင်မည့်သတ်မှတ်ချက်ကို ထပ်မံထုတ်ပြန်ထားပြီး အသေးစိတ်အချက် အလက်များအား http://www.gesetze-im-internet.de/kmv/BJNR028700010.htmlတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ထုပ်ပိုးမှုနှင့် ကွန်တိန်နာ သတ်မှတ်ချက်များအတွက် အီးယူကချမှတ် ထားသောစည်းမျဉ်းများအတိုင်း လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်သော်လည်း ထုပ်ပိုးပစ္စည်း စွန့်ပစ်မှုနှင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှု (Recycle) ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ထပ်တိုးဖြည့်စွက် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ယင်းအတွက် ဂျာမန် ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူများက Recycle ကုမ္ပဏီများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ထုပ်ပိုးခွံများ Recycle ပြုလုပ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ကုန်ပစ္စည်းများ၏ labeling အတွက်လည်း EU-harmonized legislation ကို လက်ခံကျင့်သုံးပြီး ၂၀၁၄ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှစ၍ အီးယူ၏ စားသုံးသူများအတွက်အစားအစာ သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ(Food Information to Consumers -FIC )ကို အီးယူ ဈေးကွက်ရှိ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးအတွက် လက်ခံကျင့်သုံးလာကြပါသည်။ labeling ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအတွက် http://www.usda-eu.org/trade-with-the-eu/eu-import-rules/eu-labeling-requirements/ တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ဖက်ဒရယ် အစားအစာနှင့်စိုက်ပျိုးရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် ဘိုင်အိုနည်းပညာအသုံးပြုထုတ်လုပ်ထားသော စားသောက်ကုန်များ စောင့်ကြည့် လေ့လာခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။

သွင်းကုန်အမျိုးအစားအလိုက်သတ်မှတ်ကန့်သတ်ချက်များ

ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် လတ်ဆတ်အစားအစာများတင်သွင်းရာတွင် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များအဖြစ် Good Agricultural Practice (GAP)လိုအပ်ပါသည်။ GAP တွင် Global GAP နှင့် Q+S(Quality Scheme for Food) တို့နှစ်မျိုးရှိပြီး Global GAP သည် ထုတ်လုပ် သူပိုင်းကို အဓိကဆောင်ရွက်ပြီး Q+S သည် ထုတ်လုပ်သူ၊လက်ကားဖြန့်သူနှင့် လက်လီ ရောင်းဝယ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဦးတည်ပါသည်။ အော်ဂဲနစ်အစားအစာသွင်းကုန်စည်းမျဉ်း များအတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်းမှာ Federal Agency for Agriculture and Food(BLE) ဖြစ်ပါသည်။ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများတင်သွင်းမှုအတွက် လက်လီအဆင့် ထုတ်ကုန်များတွင် ပင်ရင်းဒေသနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများကို ဖော်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လတ်ဆတ်နှင့်အေးခဲ အသားများတင်သွင်းရာတွင် labeling တွင် ပင်ရင်းဒေသဖော်ပြချက်နှင့် တိရစ္ဆာန် များကို မွေးမြူသည့်ဒေသနှင့်သားသတ်ရုံဒေသများကို ဖော်ပြရန်လိုအပ်ပါသည်။  ယေဘူယျအားဖြင့် အီးယူဒေသသို့ တင်သွင်းသောစားသောက်ကုန်များအတွက် မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ရန် Novel foods (ဥပမာ-chia seeds, noni fruit juice) များမှလွဲ၍ လိုအပ်ခြင်း မရှိပေ။ တင်သွင်းမိတ်ဆက်လိုသော စားသောက်ကုန်များတွင် ပါဝင်သောအာဟာ ရဓါတ်များ ဖော်ပြ၍ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရှိ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများထံတင်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။

အီးယူသည် customs union တစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံး၏ ကုန် ပစ္စည်းအကောက်ခွန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အကောက်ခွန်တန်ဘိုးများပေါ်အခြေခံ၍ တူညီသည့်သွင်းကုန်ဂျူတီကောက်ခံမှုများကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ကြသည်။ စားသောက် ကုန်စည်များ ဆိပ်ကမ်းသို့ဝင်ရောက်ပြီး သွင်းကုန်ဂျူတီပေးဆောင်ပြီးနောက် အကောက်ခွန် အရာရှိများက နမူနာဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။  အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံတွင် စစ်ဆေးခွင့်ပြုပြီးသောသွင်းကုန်များသည် အခြားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုသို့ ဝင်ရောက်ပါက ထပ်မံ စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခြင်းမရှိတော့ပေ။

အီးယူဧရိယာတွင်းသို့ နမူနာအနေနှင့် တင်ပို့သော စားသောက်ကုန်များတွင် အသား၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းနှင့်ချိစ်တို့ပါဝင်ပါက သက်ဆိုင်ရာဝင်ရောက်သည့်နိုင်ငံရှိ Veterinary Authority ထံမှ Special Import Permit ကို ရယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်ပါက ဖရန့်ဖတ်လေဆိပ်သို့ ဝင်ရောက်မှုများပြီး ဟတ်ဆန် ပြည်နယ် Wiesbaden မြို့ရှိ Veterinary Office တွင် ပါမစ်ထုတ်ပေးပါသည်။  Veterinary Office သို့ နမူနာပစ္စည်းအချက်အလက်များ နှင့်တင်ပို့လိုသည့်ရည်ရွယ်ချက်များဖော်ပြ၍ ကြိုတင် အီးမေးလ်ပေးပို့ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် ကုန်ပစ္စည်းများ၏ Trademark အတွက် Trademark ဥပဒေဖြင့် ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်ပြီး German Patent and Trademark Office သို့ လျောက်ထားနိုင်ကာ  (၁၀)နှစ် အာမခံရှိပါသည်။

ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ စားသောက်ကုန်များတင်သွင်းမှုများအတွက် အဓိက ဆောင်ရွက်နေ သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုဌာနများ၏ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာအပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)အဓိက ဆောင်ရွက်နေသောအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

(၁) Federal Ministry of Food and Agriculture (Bundesministerium fuer Ernaehrung und Landwirtschaft -BMEL)

Rochusstr. 1 53123 Bonn, Germany Tel: +49-228 – 99-529-0 Fax: +49-228 – 99-529-4262 Website: www.bmel.bund.de

(၂) Federal Office of Consumer Protection and Food Safety (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit -BVL)

Bundesallee 50 38116 Braunschweig Tel.: +49 531 21497 0 Fax: +49 531 21497 299 E-mail: poststelle@bvl.bund.de Website: www.bvl.bund.de

(The biotech division and the novel foods/feeds division of BVL are responsible for registration and approval of biotech products and novel foods.)

(၃)Federal Agency for Agriculture and Food (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernaehrung -BLE)  Referat 521 Deichmannsaue 29 53179 Bonn, Germany Tel.: +49 228 6845 – 2915 or -3015 Fax: +49 228 6845-3109 Website:www.ble.de/ EN/Home/ home_node.html(BLE is the responsible German authority for organic import rules.)

(ခ)နယ်စပ်စစ်ဆေးမှုစခန်းများ (German Border Inspection Posts)

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/bips_contact_germany.pdf

တွင် လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

(ဂ)ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုဌာနများ

(၁)Analytec Labor für Lebensmitteluntersuchung Laufener Str. 83 83395 Freilassing, Germany Tel: +49-8654- 62322 (German line) E-mail: office@analytec.de Website: www.analytec.de

(၂)Arotop Food & Environment GmbH Dekan-Laist-Str. 9 55129 Mainz, Germany Tel: +49-6131 – 583800 Fax: +49-6131 – 5838080 E-mail: arotop@arotop.de Website: www.arotop.de

(၃)Eurofins Analytik GmbH Wiertz-Eggert-Joerissen Neuländer Kamp 1 21079 Hamburg, Germany Tel: +49-40- 492 94 9000 Fax: +49-40- 492 94 9009 E-mail: service@eurofins.de Website: www.eurofins.de/

(၄)SGS Institut Fresenius GmbH Im Maisel 14 65232 Taunusstein, Germany Tel: +49-6128 – 744-0 Fax: +49-6128 – 744-9890 E-mail: info@institut-fresenius.de Website: www.institut-fresenius.de/en/

(၅)Dr. Wessling Gruppe Oststrasse 6 48341 Altenberge, Germany Tel. +49 (0)2505 89-0 Fax +49 (0)2505 89-538 E-mail: info@wessling.de Website: de.wessling-group.com/en/

 (ဃ)Special Import Permit ထုတ်ပေးသည့်ဌာန

(၁)Ministry of Environment, Climate Protection, Agriculture and Consumer Protection of the State of Hesse (Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz )

       Mainzer Straße 80 65189 Wiesbaden, Germany Tel.: +49 611 815 -0 (or -1465) Fax: +49 611 44789 770 E-Mail: veteinfuhr@umwelt.hessen.de

Sources:

Food and Agricultural Import Regulations and Standards Report, FAIRS Annual Country Report

Germany 2018, USDA Foreign Agricultural Service

https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en

https://www.bmel.de/EN/topics/consumer-protection/food-hygiene-safety/german-import-conditions-food.html

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/consumers

https://ec.europa.eu/food/food/rasff-food-and-feed-safety-alerts_en

https://europa.eu/european-union/topics/food-safety_en

သီတာဝင်းဌေး၊ စီးပွားရေးသံမှူး

ဘာလင်

Loading