ဆက်စပ်သည့်စာအုပ်များ


Myanmar Climate-Smart Agriculture 2015
Download

မြန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတုနှင့် သဟဇာတဖြစ်သည့် စိုက်ပျိုးရေးမဟာဗျူဟာ ၂၀၁၅
Download

Myanmar Rice Sector Development Strategy 2015
Download

Myanmar Pulses Sector Development Strategy 2017
Download

National Export Strategy Quality Management Cross-Sector Strategy (2015-2019)
Download

National Export Strategy Beans , Pulses And Oilseeds Sector Strategy (2015-2019)
Download

Myanmar Sustainable Development Plan (2018-2030)
Download

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၃၀)
Download

Myanmar Plant Health System Strategy (2016-2020)
Download

Multi-Sectoral National Plan Of Action On Nutrition (MS-NPAN) 2018/19-2022/23
Download

ကဏ္ဍပေါင်းစုံပါဝင်သော အမျိုးသားအာဟာရဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ ငါးနှစ်စီမံကိန်း (MS-NPAN) ၂၀၁၈/၁၉-၂၀၂၂/၂၃
Download

COVID-19 ၏ စီးပွားရေးအပေါ် ထိခိုက်မှုသက်သာရေးစီမံချက်၏ လုပ်ငန်း စဉ် ၂.၁.၇ တောင်သူလယ်သမားများ၊ အသေးစားလယ်ယာစီးပွားလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူများ၊ မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်သူများအားပံ့ပိုးပေးခြင်း အကောင်
အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ အကျဉ်းချုပ်တင်ပြချက်
Download
Download
Download

Loading