ဥပဒေနှင့်နည်းဥပဒေများ

စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာဥပဒေ

 • တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေးဥပဒေ
 • အပင်ပိုးမွှားကာကွယ်သည့်ဥပဒေ
 • မြေသြဇာဥပဒေ
 • မျိုးစေ့ဥပဒေ
 • ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ
 • တာတမံဥပဒေ
 • ဆည်မြောင်းဥပဒေ
 • ရေခွန်နှင့်တာတမံခွန်ဥပဒေ
 • စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ
 • လယ်ယာမြေဥပဒေ
 • မြန်မာနိုင်ငံတမံကြီးများဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီဥပဒေ
 • မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေ
 • ၁၈၈၀ ပြည့်နှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတော် မြေနယ်သတ်လက်စွဲဥပဒေ
 • အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေ

မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဥပဒေ

 • မြန်မာ့ပင်လယ်ငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ
 • မြန်မာ့ပင်လယ်ငါးလုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
 • နိုင်ငံခြားငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ငါးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပဒေ
 • တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေ
 • တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
 • ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ
 • တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာကောင်စီဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
 • ငါးမွေးမြူခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ
 • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ

သမာဝါယမဆိုင်ရာဥပဒေ

 • သမဝါယမအသင်းဥပဒေ
 • သမဝါယမအသင်းနည်းဥပဒေ
 • အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဥပဒေ
 • အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
 • အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဥပဒေ

Loading