ဆက်သွယ်ရန်

ဆက်သွယ်နိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ                              

အမည်ရာထူးဌာနခွဲဖုန်းနံပတ်
ဦးမောင်နီညွှန်ကြားရေးမှူးစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာနခွဲ၀၆၇ ၃၄၁၀၅၅၄
ဒေါက်တာစန်းစန်းရီညွှန်ကြားရေးမှူးမူဝါဒနှင့် စီမံကိန်းဌာနခွဲ၀၆၇ ၃၄၁၀၅၂၈
ဒေါ်ခင်မာဦးညွှန်ကြားရေးမှူးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးဌာနခွဲ၀၆၇ ၃၄၁၀၁၀၉
ဒေါ်သန်းသန်းဌေးညွှန်ကြားရေးမှူးအာဆီယံဌာနခွဲ၀၆၇ ၃၄၁၀၃၉၃
  စီမံကိန်းစိစစ်သုံးသပ်ရေးဌာနခွဲ၀၆၇ ၃၄၁၀၁၁၃
ဦးမျိုးသန့်အောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးသမဝါယမဌာနခွဲ၀၆၇ ၃၄၁၀၅၈၂
ဦးဇော်မင်းထွဋ်ညွှန်ကြားရေးမှူးမွေးမြူရေး၊ သားငါးနှင့် ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ၀၆၇ ၃၄၁၀၅၇၁

Loading