စီမံကိန်းဦးစီး၏ဌာနတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၏ ဓာတ်ပုံများ

ဒေါက်တာမြင့်သိန်း
(၁-၇-၁၉၉၂) မှ (၂၄-၁-၁၉၉၅) ထိ

ဒေါက်တာမြမောင်
(၇-၁၂-၁၉၉၄) မှ (၃၀-၆-၂၀၀၀) ထိ

ဦးတင်ထွဋ်ဦး
(၁၉-၁-၂၀၀၁) မှ (၂၂-၁၁-၂၀၀၉) ထိ

ဦးသန်းအေး
(၁-၄-၂၀၁၀) မှ (၃၀-၈-၂၀၁၁) ထိ

ဦးလှကျော်
(၂၅-၁၀-၂၀၁၂) မှ (၁၆-၁၁-၂၀၁၄) ထိ

ဒေါက်တာတင်ထွဋ်
(၁-၉-၂၀၁၄) မှ (၆-၃-၂၀၁၆) ထိ

ဦးကျော်မင်းဦး
(၇-၃-၂၀၁၆) မှ (၂၆-၉-၂၀၁၈) ထိ

ဦးကျော်ဆွေလင်း
(၂၁-၁၂-၂၀၁၈) မှ ယနေ့ထိ

Loading