မျှော်မှန်းချက်/ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်နှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ

မျှော်မှန်းချက် (Vision)

နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အထောက်အကူပြုမည့် လယ်ယာကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပြည်တွင်းပြည်ပစီမံကိန်းများအား စနစ်တကျ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ရန်။

လုပ်ငန်းတာဝန်များ (Mission)

လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့်စီမံကိန်းများ စတင်ရေးဆွဲချမှတ်နိုင်ရေး ပြည်တွင်း / ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း (Communication)။ လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့်စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲချမှတ်နိုင်ရေး စတင်အဆိုပြုခြင်း (Initiation)။ စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲချမှတ်ရန်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း (Negotiation)။ စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် လွယ်ကူချောမွေ့စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်း (Facilitation)။ စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပါဝင်ကြမည့်လူပုဂ္ဂိုလ် / အဖွဲ့အစည်းများအကြား ဆက်စပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း (Coordination)။ စီမံကိန်းများချောမွေ့စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှန်ကန်စေရေး တည့်မတ်ထိန်းကြောင်းပေးခြင်း (Policy and Regulation)။ စီမံကိန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အဆင့်ဆင့်စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း (Monitoring and Evaluation)။ စီမံကိန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် ကိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို မှတ်တမ်း တင်ခြင်းနှင့် အစီရင်ခံစာရေးသားခြင်း (Documentation and Reporting)။

ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်(Goal)

ဝန်ကြီးဌာန၏ ချမှတ်ထားသောမျှော်မှန်းချက်များ ပြည့်မီရေးအတွက် ဌာနအသီးသီးမှ အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး ဆက်စပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန်။

လုပ်ငန်းစဉ်များ(Functions)

လယ်ယာကဏ္ဍဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် ဥပဒေများချမှတ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။ လယ်ယာကဏ္ဍဆိုင်ရာ နှစ်တိုနှစ်ရှည် စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း။ နိုင်ငံအချင်းချင်း / အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်၍ လယ်ယာကဏ္ဍ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများ၊ နည်းပညာအကူအညီများ ရယူဆောင်ရွက်ရေး ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ လယ်ယာကဏ္ဍ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ရေးအတွက် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း။ ဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက် စုစည်းထုတ်ပြန်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း။ လယ်ယာကဏ္ဍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း။ စာရင်းအင်းကိန်း ဂဏန်းများ စိစစ်ထုတ်ပြန်ခြင်း။ လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းများ၏ အကောင်အထည်ဖော်မှုအား စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း။ (Monitoring and Evaluation)။ လူမှုစီးပွားရေး စစ်တမ်းများ ကောက်ယူခြင်းနှင့် သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း (Socio-economic Survey and Research)။

Loading