ထုတ်ဝေသည့်စာအုပ်များ


Agriculture Development Strategy (ADS)
Annual Progress Report 2018-19
Download

Myanmar Agriculure Sector in Brief 2015
Download

Myanmar Agriculture Sector in Brief 2016
Download

Myanmar Agriculture Sector in Brief 2018
Download

Myanmar Agriculture Sector in Brief 2019
Download

Myanmar Agriculture Sector in Brief 2020
Download

Myanmar Agriculture At a Glance 2013
Download

Myanmar Agriculture At a Glance 2014
Download

Myanmar Agriculture At a Glance 2015
Download

Myanmar Agriculture At a Glance 2016
Download

Myanmar Agriculture At a Glance 2018
Download

Myanmar Agriculture At a Glance 2019
Download

Myanmar Agriculture At a Glance 2020
Download

Agricultural Sector Policies And Thrusts For Second Five Year Short Term Plan 2016
Download

Vision And Strategic Plan For ASEAN Cooperation In Food, Agriculture And Forestry (2016-2025) 2016
Download

ဌာနအသီးသီး၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ M & E အစီရင်ခံစာများအပေါ် စီမံကိန်းစိစစ်သုံးသပ်ရေးဌာနခွဲမှ သုံးသပ်တင်ပြခြင်း
Download

၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်ထိ
အဓိကသီးနှံများ၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ
Download

၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်ထိ
အဓိကသီးနှံများ၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ
Download

ပြည်တွင်းပြည်ပ လယ်ယာထွက်ကုန်စျေးနှုန်းများ ၂၀၁၈
Download

ပြည်တွင်းပြည်ပ လယ်ယာထွက်ကုန်စျေးနှုန်းများ ၂၀၁၉
Download

Loading