မူဝါဒနှင့်စီမံကိန်းဌာနခွဲ

 • မူဝါဒနှင့်စီမံကိန်းဌာနခွဲသည် စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ မူဝါဒနှင့်ဥပဒေဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ အလုပ်အကိုင် “စံ” ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် သဘာဝဘေးကျရောက်မှုမှ လျော့ပါးစေရေးနှင့် ကာကွယ်နိုင်ရေးကိစ္စရပ်များကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
 • လယ်ယာကဏ္ဍစီမံကိန်းများ၊ နှစ်စဉ်စီမံကိန်းများ၏ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ အတည်ပြုရေးဆွဲနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာမှ ပေးအပ်သောဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်စီမံကိန်းများနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများထံမှချေးငွေရယူ ဆောင်ရွက်နေသည့် စီမံကိန်းများ၏ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များအား အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊ လယ်ယာကဏ္ဍဆိုင်ရာစာရင်းအင်းအချက်အလက်များ စာအုပ်ပြုစုထုတ်ဝေခြင်း၊ သဘာဝဘေးကျရောက်လာပါက ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရန် အချိန်မီကုစားနိုင်ရေးအတွက် အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့် ဝန်ကြီးဌာနရှိ ဌာနအသီးသီးမှဝန်ထမ်းများ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ပြည်တွင်းအချိန်ပြည့်သင်တန်းများနှင့် အချိန်ပိုင်းသင်တန်းများတက်ရောက်နိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
 • ထို့အပြင် ကမ္ဘာနိုင်ငံများနည်းတူ ဇီဝနည်းပညာရပ်များကို အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် မူဘောင်၊ မူဝါဒများဖြင့် ချမှတ် ထိန်းကျောင်းနိုင်ရေး အတွက် အမျိုးသားဇီဝလုံခြုံမှုဆိုင်ရာမူဘောင်နှင့်မူဝါဒများကို ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးကိုလည်း အောက်ဖော်ပြပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများ၊ ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းရေးဆွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-
  • မိမိနိုင်ငံ၏ သဘာဝသက်ရှိသယံဇာတများ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်၊
  • ခေတ်မီတိုးတက်သော ဇီဝနည်းပညာကိုအသုံးပြု၍ စားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်စေရန်၊
  • လက်ရှိကမ္ဘာနှင့်အဝန်းတွင်ကျယ်ပြန့်လာသည့် မျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်ပြောင်းလဲထားသော အစားအစာနှင့်လူသုံးပစ္စည်းများကို ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာဖြင့် တင်သွင်းသုံးစွဲနိုင်ရန်နှင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မည့် ဘေးအန္တရာယ်များကို စနစ်တကျတားဆီး ကာကွယ်ရန်။
 • အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားအဆင့် ဇီဝလုံခြုံမှုဆိုင်ရာမူဘောင်နှင့်မူဝါဒကို ကုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် (UNEP) နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ (GEF) တို့၏ အကူအညီဖြင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ စတင်ရေးဆွဲခဲ့ရာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ထိ အမျိုးသားအဆင့် ဇီဝလုံခြုံမှုဆိုင်ရာမူဘောင်(တတိယမူကြမ်း)နှင့်မူဝါဒ၊ ဥပဒေ(မူကြမ်း)အဆင့်ထိ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သော်လည်း အတည်ပြုထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့သဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ခေတ်နှင့်အညီပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်နိုင်ရေး “မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားဇီဝလုံခြုံမှုဆိုင်ရာမူဘောင်နှင့် အမျိုးသား ဇီဝလုံခြုံမှုဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်း စိစစ်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးအဖွဲ့” နှင့် “ဇီဝလုံခြုံမှုဆိုင်ရာမူဘောင်နှင့် ဥပဒေရေးဆွဲပြုစုရေး ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီ” ကို ဖွဲစည်းခဲ့ပြီး ဆက်လက်ရေးဆွဲထုတ်ပြန်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်၊၊ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားဇီဝလုံခြုံမှုဆိုင်ရာမူဘောင်နှင့် အမျိုးသားဇီဝလုံခြုံမှုဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်း စိစစ်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေး အထောက်ကူပြုကော်မတီအား ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ထပ်မံဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (၅) ကြိမ်နှင့် သင်တန်း (၁)ကြိမ် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး အကြံပြုချက်များအရ အဆိုပါ မူဘောင်ကို ကော်မတီ(၂)ရပ်ဖြင့် ပြင်ဆင်ဆွေးနွေးပြီးပါက ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူထုတ်ပြန်နိုင်ရေး ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
 • အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေတွင် လယ်ယာကဏ္ဍထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ သီးနှံရည်မှန်းချက်များ အတည်ပြုရေးဆွဲခြင်း၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘတ်ဂျက်များ (မူကြမ်း) စုစည်းတင်ပြခြင်း သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်း၍ လယ်ယာကဏ္ဍထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးရယူခြင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန၏ ဒုတိယကာလတိုငါးနှစ် (၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁)ခုနှစ်ထိ ရေးဆွဲထုတ်ပြန်ခြင်းတို့ကို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
 • အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချေးငွေ / ထောက်ပံ့ငွေ / နည်းပညာများဖြင့် ရယူဆောင်ရွက်နေသည့် စီမံကိန်းများအောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး စိစစ်ကြီးကြပ်ခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများအား စီမံကိန်း၊ လစဉ်အစီရင်ခံစာနှင့် (၃)လပတ်အစီရင်ခံစာများတင်ပြခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၅-၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်ကဏ္ဍအလိုက် ချေးငွေ / ထောက်ပံ့ငွေနှင့် နည်းပညာစီမံကိန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –
 • ထို့အပြင် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍလစဉ်အစီရင်ခံစာများ၊ နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာများနှင့် သဘာဝဘေးကျရောက်သည့် တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များတွင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သည့် စိုက်ဧကများ အချိန်မီပြန်လည်စိုက်ပျိုးနိုင်ရေး၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသည့် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များအား ပြုစုတင်ပြခြင်း၊ အထောက်အပံ့များရရှိရေး၊ ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
 • Myanmar Agriculture Sector in Brief နှင့် Myanmar Agriculture at a Glance စာအုပ်များအား နှစ်စဉ်ထုတ်ဝေ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
 • မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီးဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း (MSDP)နှင့်အညီ နိုင်ငံအဆင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်၊ ပုဂ္ဂလိကအခန်းကဏ္ဍကိုမြှင့်တင်ပေးရန်၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ၏ ဘတ်ဂျက် ခွဲဝေမှုကြား မဟာဗျူဟာကျကျ ချိတ်ဆက်အားကောင်းစေရန်၊ နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများ စနစ်တကျစီးဝင်လာစေရန်နှင့် ငွေလုံးငွေရင်း အများအပြားသုံးစွဲသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများကို တစ်နှစ်ချင်းစီရေးဆွဲသည့်အလေ့အထမှ ကာလလတ်စီမံကိန်းများရေးဆွဲခြင်းနှင့် ဘတ်ဂျက် မူဘောင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ရန် Project bank Format တွင် ထည့်သွင်း၍ NECC သို့ ပေးပို့တင်ပြလျက်ရှိပါသည်။
 • လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ဌာနအသီးသီးရှိ ပါရဂူဘွဲ့၊ မဟာဘွဲ့ရရှိသူများနှင့် ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာရရှိသူများ၏စာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်း တင်ပြအပ်ပါသည်-

ဌာနအလိုက် ပြည်တွင်းမှ ပါရဂူဘွဲ့၊ မဟာဘွဲ့နှင့် ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာရရှိပြီးသူများစာရင်း (၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်ထိ)

စဉ်ဌာနပါရဂူဘွဲ့မဟာဘွဲ့ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာ
ဝန်ကြီးရုံး၁၂
စီမံကိန်းဦးစီးဌာန 
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၁၁၇၂၁၇
ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေး၄၈၈၃
လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်း
စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန  
စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန၃၈၁၈
ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်၃၈
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၅၅၇၁၁၄
၁၀မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၁၀၄၆၈
၁၁ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၁၂ 
၁၂မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၂၅
၁၃သမဝါယမဦးစီးဌာန၁၉၃၄၇
စုစုပေါင်း၅၈၁၀၉၅၃၈၃
 • မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA) တွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနသည် အဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်ပြီး အောက်ပါကော်မတီ (၂)ရပ်ဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ဖွဲ့စည်း ထားရှိပါသည်-
  • စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေး ကော်မတီ ( စိုက်/ စံ )
  • မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေး ကော်မတီ (မွေး/ စံ)
 • စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ်ရေးကော်မတီ (စိုက် / စံ) မှ အမျိုးသားအဆင့် NSSA ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ပေးအပ်ပြီးသည့် ဦးရေစာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(၁၅-၉-၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ

စဉ်အလုပ်အကိုင်ထုတ်ပေးပြီးဦးရေ
ရော်ဘာအစေးခြစ် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဆင့်-၁၁၆၂
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာစက်ပြင်လုပ်သား၃၉၁
 စုစုပေါင်း၅၅၃

Loading