ပြည်ပသတင်းများ

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် သီးနှံများစိုက်ပျိုး ထွက်ရှိနိုင်မှု ဒုတိယအကြိမ်ကနဦးခန့်မှန်းချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း

အိန္ဒိယ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် တောင်သူလယ်သမားများဖူလုံရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် အဓိကသီးနှံများ စိုက်ပျိုးထွက်ရှိနိုင်မည့်အခြေအနေ ဒုတိယအကြိမ် ကနဦး ခန့်မှန်းချက်ကို ၂၄-၂-၂၀၂၁ နေ့၌ ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ တစ်နိုင်ငံလုံး၌ ကောက်ပဲသီးနှံများ စုစုပေါင်း တန်ချိန် ၃၀၃.၃၄ သန်းခန့် ထွက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ယခင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်ကာလ၌ ထုတ်လုပ်နိုင်မှုထက် သီးနှံတန်ချိန် ၅.၈၄ သန်း ပိုမိုတိုးတက် များပြားမှုရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မုတ်သုံရာသီကာလ၌ ၃၀-၉-၂၀၂၀ နေ့အထိ မိုးရွာသွန်းမှုမှာ ပျမ်းမျှကာလရှည် မိုးရွာသွန်းမှုထက် ၉% ခန့်ကျော်လွန်ပြီး အဓိက သီးနှံများစိုက်ပျိုးရာ ပြည်နယ်အများစုတွင် စိုက်ပျိုးရေအလုံအလောက်ရရှိခဲ့သဖြင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် သီးနှံစိုက်ပျိုးထွက်ရှိနိုင်မှုမှာ ပုံမှန်ထက်ပိုမိုမည်ဟု ခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် အချိန်နှင့်အမျှ ပြည်နယ်များထံမှရရှိလာမည့် ပိုမိုတိကျသော အချက်အလက်များကို အခြေပြု၍ ယခုခန့်မှန်းထားရှိမှုမှာ ပြောင်းလဲနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါရှိသည်။

အိန္ဒိယစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခန့်မှန်းချက်အရ နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၌ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် ဆန်စပါးထုတ်လုပ်မှုမှာ တန်ချိန် ၁၂၀.၃၂ သန်းဖြစ်ရာ ယခင်နှစ်ထက် ၁.၄၅ သန်း ပိုမို မည်ဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်တာကာလအတွင်း ပျမ်းမျှဆန်စပါးထုတ်လုပ်နိုင်မှုထက် တန်ချိန် ၇.၈၈ သန်း ပိုမိုကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ အလားတူ ဂျုံစိုက်ပျိုးထွက်ရှိနိုင်မှုကိုလည်း တန်ချိန် ၁၀၉.၂၄ သန်း ထွက်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားရာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်၌ ထွက်ရှိမှုထက် တန်ချိန် ၁.၃၈ သန်း ပိုမိုတိုးတက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။ ယခင် ၅ နှစ်တာကာလအတွင်း ပျမ်းမျှ ဂျုံစိုက်ပျိုးထွက် ရှိမှုမှာ တန်ချိန် ၁၀၀.၄၂ သန်းဖြစ်ရာ ယခုစိုက်ပျိုးထွက်ရှိမှုမှာ တန်ချိန် ၈.၈၁ သန်း ပိုမိုတိုး တက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားနှံစားသီးနှံများမှာ တန်ချိန် ၄၉.၃၆ သန်း ထွက်ရှိ နိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပြီး ယခင်နှစ်ကထက် တန်ချိန် ၁.၆၂ သန်းနှင့် ၅ နှစ်အတွင်း ပျမ်းမျှ ထုတ်လုပ်မှုထက် တန်ချိန် ၅.၃၅ သန်း ပိုမိုမည်ဖြစ်သည်။

ပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးထွက်ရှိနိုင်မှုအား ယခင်နှစ်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုထက် တန်ချိန် ၁.၄၀ သန်း ပိုမိုလျက် စုစုပေါင်းတန်ချိန် ၂၄.၄၂ သန်း ထွက်ရှိရန်ခန့်မှန်းထားရှိသည်။ ယခင် ၅ နှစ်အတွင်း ပျမ်းမျှပဲမျိုးစုံထွက်ရှိမှုမှာ တန်ချိန် ၂၁.၉၉ သန်းဖြစ်ရာ ယခုနှစ်ဒုတိယအကြိမ်ခန့်မှန်းချက်၌ တန်ချိန် ၂.၄၃ သန်း ပိုမိုတိုးတက်မှုရရှိမည်ဟု အိန္ဒိယစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနက မျှော်မှန်းထား ခြင်းဖြစ်သည်။ပဲစင်းငုံအား တန်ချိန် ၃.၈၈ သန်း ထွက်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားရာ ယခင်နှစ် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအောက် တန်ချိန် ၀.၀၁ သန်းခန့် လျော့ကျမည်ဖြစ်သည်။ ကုလားပဲစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှုအား တန်ချိန် ၁၁.၆၂ သန်း ထွက်ရှိရန် ခန့်မှန်းထားရာ ယခင်နှစ်ကထက် တန်ချိန် ၀.၅၅ သန်းပိုမိုမည်ဖြစ်သည်။ မတ်ပဲနှင့် ပဲတီစိမ်းတို့ကို တန်ချိန် ၂.၄၅ သန်းနှင့် ၂.၆၂ သန်း ထွက်ရှိရန် ခန့်မှန်းထားရာ ယခင်နှစ်ထုတ်လုပ်မှုထက် တန်ချိန် ၀.၃၇ သန်းနှင့် ၀.၁၁ သန်း အသီးသီးတိုးတက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။ အလားတူ ဆောင်းသီးနှံအဖြစ်သာ စိုက်ပျိုးသည့် ပဲနီလေး ကိုလည်း ယခင်နှစ်ကထက် တန်ချိန် ၀.၂၅ သန်း ပိုမိုလျက် ယခုနှစ်တွင် တန်ချိန် ၁.၃၅ သန်း အထိ ထွက်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။

ဆီထွက်သီးနှံ ၉ မျိုး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအားယခင်နှစ်ထွက်ရှိမှုထက် တန်ချိန် ၄.၀၉ သန်း ပိုမို၍ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်၌ အထွက်ပမာဏ တန်ချိန် ၃၇.၃၁ သန်း ရရှိရန်ခန့်မှန်းထားပြီး ကြံစိုက်ပျိုးမှုမှာလည်း ယခင်နှစ်ထက် တန်ချိန် ၂၇.၁၆ သန်းပိုမိုပြီး စုစုပေါင်းတန်ချိန် ၃၉၇.၆၆ သန်းအထိ ထွက်ရှိနိုင်မည်ဟု အိန္ဒိယစိုက်ပျိုးရေးဌာနက ဖော်ပြပါသည်။

ယခုနှစ် သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု၌ တိုးတက်မှုရရှိခြင်းမှာ တောင်သူလယ်သမားများ ၏ မနားမနေ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု၊  စိုက်ပျိုးရေးသုတေသီများ၏ သုတေသနပြု ဆောင်ရွက်မှု နှင့် တောင်သူများနှင့် လိုက်ဖက်ညီသည့် မူဝါဒများအား ဗဟိုအစိုးရက ချမှတ်‌ဖော်ဆောင်မှုတို့၏ ရလာဒ်ပင်ဖြစ်သည်ဟု အိန္ဒိယစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးက ပြောဆိုပါသည်။ အစိုးရအနေဖြင့် ယခုနှစ် ဆောင်းသီးနှံစိုက်ပျိုးမှုတွင် ပိုမိုထွက်ရှိလာသည့် ဂျုံ၊ ကုလားပဲနှင့် ဆီမုံညင်းတို့ကဲ့သို့သော သီးနှံ များအတွက် ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်ကာလ သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

Source:   1. Second Advance Estimates of principal crops released, 24 Feb 2021, Press Information Bureau of India

  1. Three Rabi crops see record high production in 2020-21, 25 Feb 2021, Indian Express

နေအေးလွင်၊ စီးပွားရေးသံမှူး

မြန်မာသံရုံး၊ နယူးဒေလီမြို့

Loading