ပြည်ပသတင်းများ

ဒေသအား တံခါးဖွင့်လှစ်ပေးရန် သယ်ယူပို့ဆောင်မှုစနစ်ကို အသုံးချသွားမည့် ကွမ်ရှီးကျွမ့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

ကှမရြှီးကွှမ့ကြိုယပြိုငအြုပခြွုပခြှင့ရြဒသသေညြ တရုတနြိုငငြံတဈဝှမြး အဆင့မြှင့ြ သယယြူ ပို့ဆောငရြေးစနဈ တညဆြောကရြေးအတှကြ ပထမဆုံး စမြးသပဇြုနြ (၁၃) ဇုနတြှငြ အပါအဝငြ ဖှဈပါသညြ။ ၎င်းငျးငြးဒသသေညြ တရုတနြိုငငြံပှငပြနှင့လြညြး ဒသတှေငြး သယယြူ ပို့ဆောငမြှုစနဈ ကို အဆင့မြှင့တြံခါးဖှင့လြှဈဆောငရြှကသြှားမညဖြှဈပါသညြ။ ဤဒသသေညြ စငကြာပူနှင့ြ  တရုတနြိုငငြံ အနောကပြိုငြး ပှညနြယအြဆင့ဒြသတေို့မှ ပူးတှဲ တညဆြောကမြည့ြ ကုနသြှယရြေး နှင့ြ ထောကပြို့သယယြူပို့ဆောငရြးလမြးကှောငြးဖှဈသည့ြ  အပှညပြှညဆြိုငရြာ ကုနြးလမြး – ပငလြယရြကှေောငြး ကုနသြှယရြေးစငြျကှံအသဈ၏ အားသာခကွမြွားကို အသုံးခသွှားမညဖြှဈ ပါသညြ။

ကှမရြှီးတှငြ အပှညပြှညဆြိုငရြာသို့ ဝငထြှကနြိုငသြည့ြ အခကွအြခွာနရောမွား တညဆြောကရြေး၊ အပှညပြှညဆြိုငရြာ သယယြူပို့ဆောငမြှု လှယကြူခွောမှေ့စရေေး၊  သတငြး အခကွအြလကြ အပှနအြလှနြ ခွိတဆြကရြေး၊ သိပျပံနှင့ြ နညြးပညာဖှံ့ဖှိုးရေးစသညတြို့ကို ခှုံငုံသည့ြ အဓိကစီမံကိနြးကှီး (၅)ရပရြှိကှောငြး ကှမရြှီးသယယြူပို့ဆောငရြေးဌာနမှ ဒုတိယ ညှှနကြှားရေးမှူး Lu Xiaoming က ပှောကှားထားပါသညြ။

မကှာသေးမီက တရုတနြိုငငြံကို အားကောငြးသည့ြ သယယြူပို့ဆောငရြေးနိုငငြံတဈ နိုငငြံအဖှဈ တညဆြောကရြေးအတှကြ အကောငအြထညဖြောရြမည့ြ အကှမြးဖဉွြး ဖောပြှခကွြ မွားကို ကှမရြှီးက ထုတပြှနကြှညောခဲ့ပါသညြ။ ထိုကှညောခကွအြရ သယဆြောငနြိုငစြှမြးအား ကှီးမားသည့ြ မီးရထားလိုငြးမွားနှင့ြ နညြးလမြးစုံဖှင့ြ သယယြူပို့ဆောငမြည့ြ အဝေးပှေးလမြး မွားဖှင့ြ မွှဝပေေးမည့ြ နညြးလမြးစုံ သယယြူပို့ဆောငြ ရေးစငြျကှံ တညဆြောကရြနြ ရညရြှယြ ထားပါသညြ။

နောကထြပခြှလှမြေးတှငြ ကှမရြှီးက တံခါးဖှင့ပြေးသည့ြ သယယြူပို့ဆောငရြေး စနဈကို တညထြောငသြှားရနြ၊ အပှညပြှညဆြိုငရြာ ပူးပေါငြးဆောငရြှကမြှုအား ပိုမိုထဲထဲ ဝငဝြငြ ပှုလုပသြှားရနနြှင့ြ ဒဈဂစွတြယဆြိပကြမြးမွားကို တညဆြောကရြေး မှှင့တြငသြှားရနြ ဆောငြ ရှကသြှားမညဖြှဈပါသညြ။

ကှမရြှီးသညြ (၂၀၃၅) ခုနှဈအကုနတြှငြ အာဆီယံ၏ အဓိကမှို့တောမြွားဆီသို့ (၃)နာရီအတှငြး၊ အခှားမှို့မွားဆီသို့ (၂) နာရီအတှငြး၊ ပပေုပငလြယအြောြ မှို့တောအြစု အဝေးဆီသို့ (၁)နာရီအတှငြးနှင့ြ မှို့ပှဧရိယာမွားသို့ (၄၅) မိနဈအတှငြး အရောကသြှား နိုငမြည့ြ “၃၂၁၃ ခရီးသှားစကဝြနြး”ကို ဖှဲ့စညြးသှားရနနြှင့ြ အားကောငြးသည့ြ ခရီးသှား ဧရိယာအဖှဈ ၎င်းငျးငြးဒသအေား တညဆြောကသြှားရနြ ကှိုးပမြးအားထုတလြကွရြှိပါသညြ။

ထို့ပှငြ ကုနသြတျေတာမွားအား ပှညတြှငြးဒသမွေားဆီသို့ (၁)ရကအြတှငြး၊ အာဆီယံ နိုငငြံမွားဆီသို့ (၂) ရကအြတှငြးနှင့ြ ကမျဘာတဈဝှမြးရှိ အဓိကမှို့တောမြွားဆီသို့ (၃) ရကအြတှငြး တငပြို့နိုငမြည့ြ “၁၂၃ အထူးကုနသြတျေတာ စီးဆငြးမှုစကဝြနြး” ကိုလညြး တညဆြောကသြှားမညြ ဖှဈပါသညြ။

ဤဒသသေညြ ကုနြးလမြး-ပငလြယရြကှေောငြးလမြး ခွိတဆြကမြှုအတှကြ ဘကစြုံ သယယြူပို့ဆောငရြေးစငြျကှံနှင့ြ အရှေ့-အနောကြ နှဈလမြးသှား လမြးကှောငြးကိုလညြး တညြ ဆောကသြှားမညြ ဖှဈပါသညြ။

တရုတနြိုငငြံ အနောကပြိုငြးရှိ ကုနြးလမြး – ပငလြယရြကှေောငြး ခွိတဆြကထြား သည့စြငြျကှံအသဈမှာ ပှီးစီးသှားပှီဖှဈကာ သယယြူပို့ဆောငရြေးအတှကြ နိုငငြံပှငပြသို့ အဆင့ြ မှင့စြှာ တံခါးဖှင့လြှဈပေးထားပှီး ဖှဈပါသညြ။

ဤလမြးကှောငြး၏ ဝနဆြောငမြှုက ဒသတှေငြး စီးပှားရေးနှင့ြ လူမှုရေးဖှံ့ဖှိုး တိုး တကမြှုလိုအပခြကွမြွားကို ဖှည့ဆြညြးပေးရနြ စှမြးရညရြှိကှောငြးကိုလညြး အာမခံခကွြ ပေး ထားပါသညြ။

တရုတနြိုငငြံ အနောကတြောငပြိုငြးနှင့ြ အလယြ – တောငပြိုငြးဒသမွေားသို့ နညြးလမြး အမွိုးမွိုးဖှင့ြ ရောကရြှိနိုငစြရနြေ မီးရထားလိုငြးပေါငြး (၉)လိုငြးနှင့ြ အဝေးပှေး လမြးပေါငြး (၁၈)လမြးတို့ဖှင့ြ ဖှဲ့စညြးခွိတဆြကပြေးထားကာ၊ ကှမရြှီးအား ရပဝြနြးနှင့ြ ပိုးလမြးမစီမံကိနြး အောကတြှငြ အရေးပါသည့ြ ဆကသြှယမြှုနရောဖှဈလာစရနြေ ပံ့ပိုးကူညီ ပေးထားပါသညြ။

ကှမရြှီးအဝေးပှေးလမြး ကှနရြကစြီမံကိနြး (၂၀၁၈-၃၀) အရ ကှမရြှီးဒသတှေငြ အဝေးပှေးလမြး ကီလိုမီတာ (၆,၆၀၀) ခန့ကြို တိုးခွဲ့တညဆြောကသြှားကာ၊  ကီလိုမီတာ (၁,၂၆၀) အား ပှနလြညတြညဆြောကခြှငြးနှင့ြ တိုးခွဲ့ခှငြးတို့ ပှုလုပသြှားရနြ စီစဉထြားပါသညြ။

(၂၀၃၀) ပှည့နြှဈတှငြ ကှမရြှီးရှိ အဝေးပှေးလမြးမွား၏ စုစုပေါငြးအရှညမြှာ ကီလိုမီတာ (၁၅,၂၀၀)ခန့ရြှိလာမညဟြု မွှောမြှနြးထားပါသညြ။ ထိုကာလတှငြ ဒသအေတှငြးရှိ အဝေးပှေး လမြးမမွားကှနရြကသြညြ ကှမတြုနြး – ဟောငကြောငြ – မကာအို မဟာပငြ လယကြှေ့ဧရိယာ နှင့ြ အာဆီယံဒသမွေားသို့ ခွိတဆြကသြှားနိုငမြညဟြု မွှောလြင့ထြားပါသညြ။

၎င်းငျးငြးတို့အနကြ နိုငငြံ၏ အနောကတြောငပြိုငြး ပငလြယအြောြဧရိယာနှင့ြ ခွိတြ ဆကြ မည့ြ အဓိက ပှငပြလမြးကှောငြးကှီး (၅) ခု၊ ကနွြးရှ – ဇူတနနြှင့ြ ကနွြးရှ – ရနဇြီ မှဈဝှမြးဒသေ တို့ကို ဆကသြှယမြည့ြ ပှငပြလမြးကှောငြး (၂) ရပတြို့အပှငြ တောငပြိုငြးရှိ တရုတြ – နယူးဇီလနြ ကို ဆကသြှယထြားမည့ြ နိုငငြံပှငပြ အဓိကလမြးကှောငြးကှီး (၅) ခုတို့လညြး ပါဝငပြါမညြ။

စီမံကိနြးကာလပှီးနောကြ ကှမရြှီးအဝေးပှေးကှနရြကသြညြ ပှညနြယအြခငွြး ခငွြး သယယြူပို့ဆောငရြေးလမြးကှောငြးပေါငြး (၂၀) ခု၊ နယစြပဒြသပေို့ဆောငရြေးလမြးကှောငြး အသဈပေါငြး (၉) ခုနှင့ြ ပငလြယရြကှေောငြး သယယြူပို့ဆောငရြေးလမြးကှောငြး အသဈပေါငြး (၅) ခုတို့ကို ဆကသြှယပြှီးဖှဈသှားမညြ ဖှဈပါသညြ။

ပှညနြယမြွား၊ နယစြပမြွားနှင့ြ ပငလြယရြကှေောငြးလမြးမွား အရအတှေကမြှာ (၃၁) ခုမှ (၆၅) ခုအထိ တိုးတကလြာခဲ့ပါသညြ။

အဓိက အဝေးပှေးလမြးမကှီးတှငြ လမြးသှယြ (၈) လမြးနှင့အြထကြ ပါဝငမြညဖြှဈကာ၊ အခှားပှညနြယမြွားနှင့ြ ဒသတှေငြးဆကသြှယမြှု၊ စီးပှားရေး ပူးပေါငြးဆောငရြှကြ မှုနှင့ြ ဖှံ့ဖှိုးမှု တို့အတှကြ လိုအပခြကွမြွားကို ဖှည့ဆြညြးပေးရနြ  ကုနတြငကြားမွား သှားလာနိုငသြည့ြ နောကထြပလြမြးကှောငြးကိုပါ နှဈထပတြညဆြောကသြှားမညြ ဖှဈပါသညြ။

၎င်းငျးငြးကို ကှေ့လငြ-လွိုကွိုး-နနနြငြးနှင့ြ ကမြးရိုးတနြးဒသတေို့အကှား နညြးလမြး (၃) သှယြ အဝေးပှေးလမြးအဖှဈ ဖှဲ့စညြးတညဆြောကသြှားမညြ ဖှဈပါသညြ။

ထို့ပှငြ ကှမရြှီး၏ လမြးကှောငြးကှနရြကမြွားသညြ သယယြူပို့ဆောငရြေး အခကွြ အခွာနရောမွား၊ အဓိက နယစြပစြခနြးမွား၊ စကမြှုဇုနမြွား၊ အရေးပါသည့ြ သဘာဝ ပသာဒ နရောမွား၊ 5A နှင့ြ 4A အဆင့ြ သဘာဝပသာဒနရောမွားကို ဆကသြှယပြေးသှား မညဖြှဈပါသညြ။

ရငြးမှဈ၊ en.gxzf.gov.cn (၄-၇-၂၀၂၁)

Loading