ပြည်ပသတင်းများ

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ပဲမျိုးစုံတင်သွင်းခွင့် ခွဲတမ်းအတွက် လျှောက်လွှာတင်သွင်းရန် အိန္ဒိယအစိုးရက အသိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏျဍာနှဈအတှငြး ပဲတီစိမြးတနခြွိနြ ၁ သိနြး ၅ သောငြး၊ ပဲစငြးငုံတနခြွိနြ ၄ သိနြးနှင့ြ မတပြဲတနခြွိနြ ၄ သိနြးတို့ကို တငသြှငြးခှင့ပြှုမညဖြှဈကှောငြးနှင့ြ ပှညပြကုနသြှယရြေးညှှနကြှားမှုဦးစီးဌာန (DGFT) က သတမြှတသြည့ြ လိုငစြငလြွှောကထြားရနြ လုပထြုံးလုပနြညြးမွားနှင့အြညီ ပဲခှဲစကမြွား၊ ပဲပှနလြညသြန့စြငရြေးလုပငြနြးမွားနှင့ြ ကုနသြညမြွားသို့ ခှဲတမြးခထွားပေးမညဖြှဈကှောငြးကို အိနျဒိယကူးသနြးရောငြးဝယရြေးနှင့ြ စကမြှုဝနကြှီးဌာနက မတလြအတှငြး၌ အမိန့ကြှောငြှာစာမွား ထုတပြှနခြဲ့ပါသညြ။ ထို့နောကြ DGFT ဌာနသညြ အဆိုပါ ပဲ ၃ မွိုး တငသြှငြးခှင့ြ ခှဲတမြးမွား ခှဲဝခထွေားနိုငရြနအြတှကြ ကုနသြညလြုပငြနြးရှငမြွားအနဖှငေ့ြ ၁၅-၄-၂၀၂၁ နေ့၊ ၁ရး၀၀ နာရီ နောကဆြုံးထားလကွြ ၎င်းငျးငြးတို့ဌာန၏ အငတြာနကဝြကဘြဆြိုကမြှတဈဆင့ြ လွှောကလြှှာမွား တငသြှငြးခှငြးကို ဆောငရြှကကြှရနြ ၃၀-၃-၂၀၂၁ နေ့၌ အမွားပှညသြူဆိုငရြာ အသိပေး နှိုးဆောစြာထုတပြှနခြဲ့ပါသညြ။
အဆိုပါ နှိုးဆောစြာ၌ ပဲတငသြှငြးခှင့လြွှောကထြားမှုကို ဝကဘြဆြိုကမြှသာ လကခြံမညဖြှဈပှီး အီးမေးလမြွား၊ စာတိုကပြေးပို့စာမွားကို လကခြံမညမြဟုတကြှောငြး၊ ပဲတငသြှငြးခှင့ြ ခှဲတမြးအတှကြ လွှောကထြားသူအရအတှေကကြို ကှိုတငသြတမြှတထြားသဖှင့ြ သတမြှတအြရညအြခငွြးနှင့ကြိုကညြီသည့ြ ကုမျပဏီမွားကိုသာ မဲနှိုကစြနဈအပေါြ အခှခေံ၍ ရှေးခယွမြညဖြှဈပှီး တငသြှငြးရမည့ြ ပဲတနခြွိနကြို အညီအမွှ ခှဲဝခထွေားမညဖြှဈကှောငြး၊ ပဲမွားတငသြှငြးရမည့ြ ကာလမှာ ခှဲတမြးထုတပြှနခြွိနမြှ ၃၁-၃-၂၀၂၂ နေ့အထိဖှဈရာ တငသြှငြးခှင့ရြရှိသည့ြ ကုမျပဏီမွားအနဖှငေ့ြ ၎င်းငျးငြးနေ့ရကြ နောကဆြုံးထား၍ အိနျဒိယနိုငငြံရှိ ဆိပကြမြးသို့အရောကြ တငသြှငြးကှရမညဖြှဈကှောငြး၊ ပဲမွိုးစုံ သတမြှတခြှဲတမြးပမာဏ၏ ၅၀ ရာခိုငနြှုနြးအောကြ လွော့နညြးတငသြှငြးသည့ြ ကုမျပဏီ/ လုပငြနြးရှငမြွားအား နောငလြာမည့နြှဈမွား၌ ပဲတငသြှငြးခှင့လြွှောကထြားရာတှငြ ပါဝငခြှင့ပြှုမညမြဟုတကြှောငြး၊ ပဲတငသြှငြးခှင့ကြာလသကတြမြးတိုးမှှင့ပြေးရနြ လွှောကထြားမှုကိုလညြး လကခြံဆောငရြှကမြညမြဟုတကြှောငြး ဖောပြှထားပါသညြ။

နအေေးလှငြ၊ စီးပှားရေးသံမှူး
မှနမြာသံရုံး၊ နယူးဒလေီမှို့
Source: Public Notice No. 47, 2015-20 dated 30th March 2021 of Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry of India

Loading