ပြည်ပသတင်းများ

မိုးသီးနှံစိုက်ပျိုးထွက်ရှိနိုင်မှု ကနဦးခန့်မှန်းချက်အား အိန္ဒိယ အစိုးရက သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

အိန္ဒိယ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် တောင်သူလယ်သမားများဖူလုံရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ သီးနှံစိုက်ပျိုးနှစ် မိုးရာသီကာလအတွင်း အဓိကသီးနှံများ စိုက်ပျိုးထွက်ရှိနိုင်မည့် အခြေအနေ ပထမအကြိမ် ကနဦးခန့်မှန်းချက်ကို ၂၂-၉-၂၀၂၀ နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ယခုနှစ်မုတ်သုန် ရာသီ၌ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့အထိ ကာလရှည်ပျမ်းမျှမိုးရေချိန်ထက် ၇% ခန့် ပိုမိုလျက် အဓိက သီးနှံများစိုက်ပျိုးသည့် ပြည်နယ်များတွင် မိုးရွာသွန်းမှု ကောင်းမွန်သဖြင့် သီးနှံများထွက် ရှိမှုမှာ ပုံမှန်ထက်ပိုမိုနိုင်ကြောင်း၊ တစ်နိုင်ငံလုံး၌ ပဲမျိုးစုံနှင့် နှံစားသီးနှံများ စုစုပေါင်းတန်ချိန် ၁၄၄.၅၂ သန်းခန့် ထွက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြပါရှိသည်။

၁၈-၉-၂၀၂၀ နေ့တွင် အိန္ဒိယစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနက သီးခြားထုတ်ပြန်ခဲ့သော  ကောက်ပဲသီးနှံနှင့် ရာသီဥတုစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ (Crop Weather Watch Group) ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် သီးနှံစိုက်ပျိုးပြီးစီးမှု အခြေအနေစာရင်းအရ ၎င်းနေ့ရက်အထိ အိန္ဒိယနိုင်ငံ တစ်ဝန်း၌ မိုးသီးနှံစုစုပေါင်း ဧရိယာဟက်တာ ၁၁၁၃.၆၃ သိန်း စိုက်ပျိုးပြီးဖြစ်ရာ ယခင်နှစ် ကာလတူနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဟက်တာ ၆၀.၁၁ သိန်း ပိုမိုစိုက်ပျိုးထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အဆိုပါစာရင်းတွင် ယခုနှစ် မိုးစပါးစိုက်ဧရိယာ ဟက်တာ ၄၀၆.၉၇ သိန်း စိုက်ပျိုးပြီးဖြစ်ရာ ယခင်နှစ်ကာလတူထက် ဟက်တာ ၂၈.၂၆ သိန်း ပိုမိုလျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ယခုနှစ် မိုးစပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအား တန်ချိန် ၁၀၂.၃၆ သန်းအထိ ထွက်ရှိရန် အိန္ဒိယစိုက်ပျိုးရေး ဝန်ကြီးဌာနက ခန့်မှန်းလျက်ရှိပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၅ နှစ်တာကာလ ပျမ်းမျှမိုးစပါး ထွက်ရှိမှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် တန်ချိန် ၆.၇ သန်းခန့် ပိုမိုဖွယ်ရှိပါသည်။ အလားတူ အခြားနှံစားသီးနှံများအား ၁၈-၉-၂၀၂၀ နေ့အထိ ဟက်တာ ၁၈၂.၁၇ သိန်းကျော် စိုက်ပျိုးထားပြီးဖြစ်ရာ သီးနှံတန်ချိန် ၃၂.၈၄ သန်း ထွက်ရှိနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းလျက်ရှိပြီး ၅ နှစ်တာကာလ ပျမ်းမျှထုတ်လုပ်မှု ပမာဏ ထက် တန်ချိန် ၁.၄၅ သန်းခန့် ပိုမိုမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂၀၂၀-၂၁ ခုနှစ် မိုးသီးနှံပဲမျိုးစုံအား ၁၈-၉-၂၀၂၀ နေ့အထိ ဟက်တာပေါင်း ၁၃၈.၆၂ သိန်း စိုက်ပျိုးထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင်နှစ်ကာလတူနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဟက်တာ ၆.၂၈ သိန်းခန့် ပိုမို ကြောင်း အိန္ဒိယစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနက စာရင်းထုတ်ပြန်ထားပြီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ် မိုးသီးနှံ ပဲမျိုးစုံထုတ်လုပ်မှု စတုတ္ထအကြိမ်ခန့်မှန်းချက်ထက် တန်ချိန် ၁.၅၉ သန်း ပိုမိုလျက် အထွက် ပမာဏတန်ချိန် ၉.၃၁ သန်း ရရှိရန် ခန့်မှန်းထားပါသည်။ အဆိုပါစာရင်းအရ ၁၈-၉-၂၀၂၀ နေ့အထိ ယခင်နှစ်ကာလတူထက် ပဲစင်းငုံအား ဟက်တာ ၂.၇၈ သိန်း၊ မတ်ပဲအား ဟက်တာ ၀.၅၉ သိန်းနှင့် ပဲတီစိမ်းကိုဧရိယာဟက်တာ ၅.၀၄ သိန်း ပိုမိုတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးထားကြောင်း တွေ့ရှိရ သည်။ ယခုနှစ်ရာသီဥတုကောင်းမွန်မှုအရ မိုးသီးနှံပဲမျိုးစုံထွက်ရှိနိုင်မှုမှာ ပဲစင်းငုံ၌ ယခင်နှစ်ကထက် တန်ချိန် ၂.၁ သိန်းပိုမိုလျက် အထွက်တန်ချိန် ၄၀.၄ သိန်း၊ မတ်ပဲတွင် ယခင်နှစ်ကထက် ၈.၅ သိန်း ပိုမို၍ အထွက်ပမာဏ တန်ချိန် ၂၁.၅ သိန်းနှင့် ပဲတီစိမ်း၌ တန်ချိန် ၃ သိန်း ပိုမိုလျက် အထွက် တန်ချိန် ၂၀.၉ သိန်း ရရှိနိုင်ကြောင်း အိန္ဒိယစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနက ခန့်မှန်းထားသည်။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် မိုးရာသီကာလတွင် ပြည်နယ်အချို့ရှိ မြေပဲနှင့် ပဲပုတ်စေ့စိုက်ခင်း များမှာ ရေကြီးမှုများကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများရှိသော်လည်း ယခင်နှစ်ကထက် ဆီထွက်သီးနှံ ဧရိယာဟက်တာ ၁၈.၆၈ သိန်း ပိုမိုတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်သဖြင့် အထွက်ပမာဏ တန်ချိန် ၂၅.၇၃ သန်း ရရှိနိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းထားရာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ် မိုးရာသီ ဆီထွက်သီးနှံထုတ်လုပ်မှု စတုတ္ထ အကြိမ် ခန့်မှန်းချက်ထက် တန်ချိန် ၃.၄၁ သန်း ပိုမိုဖွယ်ရှိသည်။ မိုးသီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရာတွင် ဝါဂွမ်း ၁၇၀ ကီလိုဂရမ်ဝင် ဘေထုတ် ၃၇.၁၂ သန်း၊ ဂုန်လျှော်နှင့် ချဉ်ပေါင်လျှော် (Mesta) တို့အား ၁၈၀ ကီလိုဂရမ်ဝင် ဘေထုတ် ၉.၆၆ သန်းနှင့် ကြံသီးနှံ တန်ချိန် ၃၉၉.၈၃ သန်း ထွက်ရှိရန် ခန့်မှန်းထားသည်။

ပြည်နယ်များမှ ပေးပို့သည့် အချက်အလက်များနှင့် အခြားသော သတင်းအရင်းအမြစ် များအပေါ် အခြေပြု၍ တွက်ချက်ခြင်းဖြစ်ရာ ပိုမိုတိကျသော အချက်အလက်များကို ရရှိလာ သည်နှင့်အမျှ ယခုခန့်မှန်းချက်များမှာ ပြောင်းလဲနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်နယ်များမှ ပေးပို့လာ မည့် တုန့်ပြန်ချက်များအရ ပြန်လည်သုံးသပ်ဆောင်ရွက်လျက် ပိုမိုနီးစပ်သည့် စိုက်ပျိုးထွက်ရှိမှု ခန့်မှန်းချက်များကို ထပ်မံထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနက ဖော်ပြ ထားပါသည်။

နေအေးလွင်၊ စီးပွားရေးသံမှူး

မြန်မာသံရုံး၊ နယူးဒေလီမြို့

Source:     1.  First Advance Estimates of Production of major Kharif crops for 2020-21 released, 22 Sept 2019, Press Information Bureau of India

  1. Total Kharif crops sown on 1113.63 lakh ha area against 1053.52 lakh ha area during the corresponding period last year, 18 Sept 2019, Press Information Bureau of India

Loading