ပြည်တွင်းသတင်းများ

လစာနှုန်းကျပ် (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) အဆင့်ရှိ ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးဝင် စာမွေးပွဲအောင်မြင်သူများ၏ အမည်စာရင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

Loading